Search
  • ישי גסטר

גישה מערכתית רחבה

Updated: Feb 11, 2020

4 קצרים על מהי גישה מערכתית רחבה :


– תפיסה שכל בעיה המופיעה בנקודה מסוימת במיקום ובזמן היא חלק ממערכת רחבה שממנה היא מושפעת ועליה היא משפיעה.

– בכדי לפתור את הבעיה יש צורך להסתכל על המערכת הרחבה לאורך צירי זמן שונים. הפתרון החדש יתגלה מתוך הקשרים לוגים ואסוציאטיבים אל גורמים שונים הנמצאים במקומות שונים במערכת.

– בכדי למצוא את ההקשרים שיכולים לקדם את הפתרון החדש, יש להיעזר בדרכים חדשות שאינם מתבססות על מה שכבר ידוע. יש צורך לצאת מתחום הניתוח האנאליטי של מצב (במידה והוא לא עזר עד כה) ולפנות אל היכולות השונים של האדם.

– לשם כך, בקונסטלציה המערכתית אנו נעזרים בערוצי מידע שונים. בהדמיה, בחוויה, באינטואיציה, באמפטיה ובתנועה במרחב. העוזרים לצאת מהידוע והמוכר ולהזמין אינפורמציה חדשה ומובלעת להופיע.


7 views0 comments